TEMAT: MIASTA W ŚREDNIOWIECZU (materiał pochodzi z platformy edukacyjnej WSiP) 

ZADANIE 1. Na podstawie podręcznika (podrozdział Odrodzenie miast) wypisz cztery przyczyny powstawania miast w okresie od XI do XIII w.

1………………………

2………………………

3………………………

4……………………..

ZADANIE 2. Wymień dwa sposoby tworzenia nowych miast w średniowiecznej Europie.

1…………………………

2…………………..      

ZADANIE 3. Na podstawie planu miasta ze str. 204 podręcznika oraz podrozdziału Zabudowa miejska do opisów elementów infrastruktury miejskiej dopisz ich nazwy.

  1. a) centralny plac miasta, na którym skupiało się życie polityczne, społeczne i gospodarcze – ……………………………………...                                                  b) siedziba władz miejskich, pełniąca także funkcję więzienia – …………………………………………………….                                                                                                     c) element fortyfikacji miejskich, zazwyczaj w formie okrągłej, murowanej budowli wysuniętej przed linię murów obronnych i połączonej z bramą miejską osłoniętym przejściem –   ……………………………………………                                                                                               d) handlowy budynek, w którym znajdowały się kramy lub składy kupieckie, zazwyczaj umieszczany na środku rynku – …………………………………………………………..

ZADANIE 4. Na podstawie podręcznika (podrozdział Mieszkańcy miast) scharakteryzuj poszczególne grupy ludności miejskiej

Patrycjat……………………………………………………

Pospólstwo……………………………………………..

Plebs………………………………………………………….

ZADANIE 5. Na podstawie podręcznika uzupełnij tekst.

Gospodarka miast zależała od właścicieli licznych zakładów rzemieślniczych. Łączyli się oni w   …………………………………………….  , czyli organizacje skupiające tzw. …………………………………………………………                                                 właścicieli zakładów tej samej branży lub branży pokrewnych. W organizacjach tych zajmowano się nauką fachu. Po kilku latach nauki można było zostać   …………………………………………………………………..                       , czyli wykwalifikowanym pracownikiem. Jednak by wstąpić do organizacji rzemieślniczej, trzeba było po latach nauki wykonać   …………………………………………………     – pracę potwierdzającą właściwe umiejętności. Osoby, które nie wchodziły w skład organizacji rzemieślniczej, ale samodzielnie tworzyły warsztaty pracy, nazywano ………………………………………………………………. .

ZADANIE 6. Na podstawie podręcznika wskaż różnice pomiędzy gildią kupiecką a Hanzą.

Drukuj E-mail