1. (1 pkt) Podkreśl prawidłową odpowiedź. Prokurator Generalny powoływany jest przez: A. Sejm. B. Senat za zgodą Sejmu. C. Prezydenta RP. D. Sejm za zgodą Prezydenta RP.
 2. Wyjaśnij, czym różnią się środki zachowawcze od środków wychowawczych.

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

 1. (2 pkt) Do podanych opisów urzędów dopisz ich nazwy

Osoba, która ukończyła aplikację prokuratorską i przygotowuje się do pełnienia obowiązków prokuratora……………………………………………………………………….

Niezależny organ państwowy powoływany do tego, aby strzec praworządności oraz czuwać nad ściganiem przestępstw……………………………………………………………

 1. (2 pkt) Uzupełnij zdania.

Na czele Policji stoi (a) ..............................................., który jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy. Powołuje i odwołuje go (b) ................................................

 1. (3 pkt) Rozstrzygnij, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.

Policja ma prawo wylegitymować obywatela, który ma obowiązek noszenia przy sobie dowodu osobistego……………….

Tymczasowe aresztowanie może nastąpić w wyniku decyzji Policji, wobec osób podejrzanych o popełnienie wykroczenia z kodeksu karnego………………………………

Zatrzymanie stosuje się wobec osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa i może trwać maksymalnie do 72 godzin………………………………..

 1. (2 pkt) Wyjaśnij, czym różni się zakład poprawczy od schroniska dla nieletnich. Wymień 2 różnice.

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

 1. (4 pkt) Wymień pięć wymagań, jakie musi spełnić osoba powołana na stanowisko prokuratora.

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

 1. (3 pkt) Do podanych opisów zakresu działań instytucji bezpieczeństwa wpisz pełne ich nazwy.

Instytucja będąca służbą specjalną zajmująca się: ochroną informacji niejawnych, bezpieczeństwem wewnętrznym, teleinformatycznym, ekonomicznym Rzeczypospolitej Polskiej…………………………………………………………………………

Została powołana do walki ze zorganizowaną przestępczością kryminalną, narkotykową i ekonomiczną………………………………………………………………………………….

Służba specjalna państwa polskiego do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa…………………………………………………………………………………

 1. (1 pkt) Podaj imię i nazwisko osoby pełniącej obecnie funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich.

............................................................................................................................................................................................

 1. (1 pkt) Podkreśl prawidłową odpowiedź. Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje: A. Prezydent RP. B. Sejm za zgodą Senatu. C. Prezes Rady Ministrów. D. Senat za zgodą Prezydenta RP.
 2. (3 pkt) Rozstrzygnij, które zdania są prawdziwe a które fałszywe.

Podstawowym zadaniem Trybunału Konstytucyjnego jest kontrola hierarchiczności aktów niższego rzędu z aktami wyższego rzędu…………………………………………….

Skargę Konstytucyjną może sporządzić każdy obywatel i wysłać na odpowiedni adres do Trybunału Konstytucyjnego………………………………………….

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego powoduje automatycznie uchylenie orzeczenia, na podstawie którego wniesiono skargę……………………………………..

 1. (3 pkt) Dopisz do podanych opisów sądów ich nazwy.

Rozpatruje część spraw jako sąd pierwszej instancji, ale są również sądami drugiej instancji………………………………………………………………………………….

Rozpatruje sprawy należące do sądów powszechnych z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższej instancji np. zbrodni……………………………………………………..

Rozpatruje kasację lub skargę kasacyjną od prawomocnego wyroku. Do jego zadań należy min. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem sądów powszechnych……………………………………..

 1. (2 pkt) Do podanych wyjaśnień dopisz pojęcia.

Odwołanie się od wydanego wyroku. W prawie procesowym jest to środek odwoławczy od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji –.................................................... .

W postępowaniu sądowym środek odwoławczy od orzeczenia sądu pierwszej lub drugiej instancji do Sądu Najwyższego –......................................................... .

 1. (3 pkt) Wpisz, które zdania dotyczące uprawnień Rzecznika Praw Obywatelskich są prawdziwe, a które fałszywe.

Rzecznik Praw Obywatelskich ma prawo występowania z inicjatywą ustawodawczą……………………………………………….

RPO ma prawo występować z wnioskiem o ukaranie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia………………………….

RPO może brać udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym……………………………………………………..

 1. (1 pkt) Podaj imię i nazwisko osoby, która pełniła po raz pierwszy w Polsce funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich: ............................................................................................................................................................................................
 2. (3 pkt) Wymień trzy uprawnienia Rzecznika Praw Dziecka.

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

 1. (4 pkt) Do podanych funkcji prawa dopisz ich nazwy.

Działanie aparatu przymusu i groźba zastosowania kary……………………………………………………………………………….

Zapobieganie ujemnym skutkom m.in. postępu cywilizacyjnego…………………………………………………………………….

Rozdział dóbr i ciężarów związanych z funkcjonowaniem państwa………………………………………………………………….

Kształtowanie wzorców zachowań……………………………………………….

 1. (1 pkt) Do podanych przykładów dopisz rodzaje norm społecznych.

Ustępowanie miejsca osobom starszym w autobusie – .................................................... . 2. Adopcja dziecka – ...................................................... . 3. Udział w nabożeństwach – ........................................................ .

 1. (4 pkt) Rozstrzygnij, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.

Krajowa Rada Sądownictwa opiniuje akty normatywne dotyczące sądownictwa…………………………………………

Krajowa Rada Sądownictwa powołuje sędziów do pełnienia urzędu sędziowskiego…………………………………………

Sędzia nie może należeć do partii politycznej, natomiast może należeć do związku zawodowego………………………………

Sędzia nie może być usunięty ze swojego stanowiska jedynie na podstawie orzeczenia sądu…………………………….

 1. (3 pkt) Wymień trzy zasady funkcjonowania sądów w Polsce.

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

 1. (1 pkt) Podkreśl prawidłową odpowiedź. Wykonywaniem orzeczeń sądów cywilnych zajmują się: a) sędziowie. b) komornicy. c) prokuratorzy. d) notariusze.
 2. (3 pkt) Uzupełnij zdania, wpisując odpowiedni wiek.

Nieletni to osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła .......... lat.

Młodociany to osoba, która w chwili popełnienia czynu zabronionego przez prawo nie ukończyła ........ lat.

Pełną odpowiedzialność karną ponosi osoba, która ukończyła ....... lat.

 1. (1 pkt) Podkreśl prawa pokrzywdzonego w procesie karnym. A. Składanie wniosków dowodowych w toku postępowania przygotowawczego. B. Składanie lub odmowa złożenia wyjaśnień, za które nie ponosi odpowiedzialności karnej. C. Odwołanie się od wyroku sądu pierwszej instancji. D. Składanie wniosków o wyłączenie sędziego z rozprawy.
 2. (1 pkt) Podaj funkcję, jaką pełni prokurator w polskim wymiarze sprawiedliwości.

............................................................................................................................................................................................

 1. (4 pkt) Rozstrzygnij, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.

Sądem I instancji dla postępowania rozwodowego będzie sąd okręgowy………………………………………………………………

Mediacja to polubowne rozstrzygnięcie sporu przez osoby wskazane przez sąd lub przez strony sporu……………………….

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej sędziego ławnik może przewodniczyć sprawie sądowej………………………

Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają osoby małoletnie od 13 do 18 roku życia……………………………………..

(Opracowano na podstawie materiałów Wydawnictwa Operon do podręcznika "Ciekawi Świata", Wiedza o społeczeństwie, zakres podstawowy)

Drukuj E-mail